Megbízhatóság és Rugalmasság 1991 óta

Jelen adatkezelési szabályzat a Dialog Plusz Számítástechnikai Kft. honlapján keresztül feltöltött önéletrajzokra, valamint megadott adatokra, illetve a munkaerő-kölcsönzési, illetve munkaerő-közvetítési tevékenységével kapcsolatos felhasználását érinti.

Az adatkezelő

Az érintettek személyes adatait a Dialog Plusz Számítástechnikai Kft. (székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-079328; adószám: 10606494-2-41; a továbbiakban „Adatkezelő”, vagy „Dialog Kft.”) kezeli.
A Dialog Kft. kezeli az érintettek által a www.dialog.hu honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon átadott személyes adatokat. A munkaerő-kiválasztás folyamatában pályázóként megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő kiválasztásban részt vevő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik.

A szabályzat hatálya és módosítása

Az Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya kizárólag a Dialog Kft. adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek – így különösen a hirdetők, potenciális munkavállalók – adatkezeléseire.
A Szabályzat módosításának jogát a Dialog Kft. fenntartja, a módosított szabályzat csak a közzétételt követően hatályos.

Érintett

Érintett minden olyan személy, aki a www.dialog.hu weboldalon adatait megadja, illetve bármilyen módon megküldi, önéletrajzát feltölti, a szolgáltatásokat igénybe veszi, a közzétett felhívásokra jelentkezik, a Dialog Kft-vel szerződést köt, vagy egyéb módon az Dialog Kft. rendszerében regisztrál.

Irányadó jog

A Dialog Kft. 32 éve, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét kizárólag a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Dialog Kft. tevékenysége Magyarország határain túlra irányulna, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Dialog Kft. kiköti a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

A Dialog Kft. tevékenysége

A Dialog Kft. munkaerőpiaci szolgáltatást nyújt mind munkáltatók, mind munkavállalók részére. Társaságunk tevékenysége elsősorban a munkaerő-közvetítés, kölcsönzés, szervezés, adatrögzítés, back-office szolgáltatás. Személyes adatokat ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kezeljük, használjuk fel , ideértve a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárásokkal és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is.

Az adatkezelés szempontjai

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint egyes adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

Az adatok felvételekor az érintetteket tájékoztatjuk arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó, ezen túlmenően ezen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé tesszük honlapunkon. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Szabályzat az érintettek tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett a Dialog Kft-vel jogviszonyba lép, az adatkezelésre további jogszabályok is irányadóak, melyekről a szerződésének keretei között tájékoztatást kap. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja az aktuális jogszabályi rendelkezések.

A személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Dialog Kft. az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a Dialog Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

A személyes adatok kezelése során az alábbi elvek maradéktalanul érvényesíteni kell:

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a Dialog Kft. szolgáltatásainak nyújtása. A Dialog Kft. az érintettek adatait az alábbi célok érdekében kezeli:

  1. Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
  2. Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek a feltárása;
  3. Az érintett részére – képzettségének, adottságainak, és igényeinek figyelembe vételével – megfelelő munkahely és munkakör felkutatása;
  4. Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
  5. Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának biztosítása;
  6. Az érintett és a Dialog Kft. között, kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása;
  7. A Dialog Kft-t terhelő jogi kötelezettségek (pl. bevallás, adatszolgáltatás) teljesítése;
  8. Amennyiben az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas, adatait a Dialog Kft. tovább kezeli, a későbbi munkakör ajánlása céljából.

Az adatkezelés helye és köre

A személyes adatok kezelése kizárólag a Dialog Kft. székhelyén található adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Dialog Kft. menedzsmentje hozza meg.

Az érintettek alábbi személyes adatait kezeljük:

A www.dialog.hu weboldal látogatása esetén a rendszer automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A Dialog Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

Az adatok felvétele

Dialog Kft. az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:

A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:

Adattárolás, továbbítás, az adatok felhasználása

A Dialog Kft. az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes papíron megadott adatok is (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok). A papíralapon keletkezett adatokat az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével tároljuk és védjük.

Amennyiben a pályázó érintett az adott munkakörre nem alkalmas, akkor is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben megfelelő munkakör ajánlása lehetséges legyen. Az érintett kérésére az érintett adatait töröljük, kivéve a jogszabályi kötelezettség alá eső olyan adatokat, melyek megőrzése kötelező.

Az adatokhoz a Dialog Kft. megbízásából eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

Az adatok továbbítására, vagy hozzáférhetővé tételére harmadik személyek számára csak akkor lehetséges, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Amennyiben az érintett meghatározott munkakörre jelentkezett, és arra alkalmas, az adatait továbbítjuk a leendő munkáltató felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja.

Az érintettek jogai

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást a Dialog Kft. 30 napon belül, közérthető formában adja meg.

Adatfeldolgozó igénybe vétele, adatbiztonság

A Dialog Kft. az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára esetlegesen adatfeldolgozót vegyen igénybe. Ugyanakkor ellenkező értesítésig az adatfeldolgozását saját körben végzi el.

Dialog Kft. minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését, melyet a Dialog Kft. 15 munkanapon belül teljesít. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük, a jogi kötelezettségei teljesítése céljából, vagy harmadik személy (munkáltató) jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

A kötelező adatkezelések kivételével töröljük az érintettek adatait, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört nem tudunk ajánlani, és ennek jövőbeni esélye is kizárható.

A kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelések esetében az adatokat, a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük.

Amennyiben az érintett és a Dialog Kft. között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatokat kezelhetjük.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Érintett felelőssége

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek.

Kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó szabályok

A Dialog Kft-vel, mint munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társasággal kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak kezelésére a munka törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok megfelelően irányadók. Dialog Kft., a kölcsönvevőnél történő adatkezelésért nem felel.

Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-65636/2013.20.

Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Dialog Kft-hez, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Dialog Kft., a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.